ARTICLES

Self-reduction bimetallic nanoparticles on ultrathin MXene nanosheets as functional platform for pesticide sensing

Fengnian Zhao, Yao Yao, Chengmei Jiang, Yuzhou Shao, Damià Barceló, Yibin Ying, Jianfeng Ping

Self-reduction bimetallic nanoparticles on ultrathin MXene nanosheets as functional platform for pesticide sensing

Journal of Hazardous Materials 384 (2020) 121358