JOB OPPORTUNITIES SPECIALIST TECHNICIAN (ST_SCT)

PUBLICATION DATE

19/12/2022

DEAD LINE FOR PAPER SUBMISSION

31/01/2023

EMAIL TO SEND THE CV

call@icra.cat

JOB POSITION DESCRIPTION

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

  • Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
  • Número de posicions disponibles: 1
  • Inici previst: 01/03/2023
  • Posició Permanent.
  • Salari Brut Anual: 21.000 € - 27.999 €

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

ICRA ofereix una posició de Tècnic/a especialitzat/da a incorporar-se als Serveis Científic Tècnics de l’ICRA (SCT).

L’activitat principal d’aquesta posició serà donar resposta a les necessitats creixents en Servei d’anàlisi derivats de la realització de Projectes de transferència (KTT) i prestació de serveis d’anàlisi de l’ICRA, podent no obstant participar en serveis equivalents requerits en Projectes de recerca.

En aquest sentit el/la candidat/a s’integrarà a les activitats en curs en anàlisi de contaminants,  donant serveis analítics interns (als propis grups de recerca de l’ICRA) així com serveis analítics externs (a empreses privades nacionals i internacionals).

La posició requereix d’una extensa experiència en anàlisi química de mostres mediambientals amb l’ús de tècniques instrumentals avançades tals com LC-MS i GC-MS.

Tot i que la posició s’engloba com a part de les Unitats de MS de l’ICRA, les seves funcions seran polivalents, donant resposta a les diferents necessitats de les unitats d’anàlisi dels SCT, així com de l’ICRA.

No es tracta d’una posició de recerca sinó d’una posició de Suport a la recerca i a la KTT de l’lCRA, no tenint per tant la consideració de posició investigadora i essent imprescindible una clara vocació i tarannà en aquest sentit.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Es treballarà en dependència directa dels caps dels SCT.

Es donarà Servei analític a clients interns i externs.

Anàlisi de microcontaminants (productes farmacèutics, pesticides, PFAS, PAHs, …) en mostres mediambientals (aigües naturals, aigües residuals, sediments, llots de depuradora, sols, biota, …) amb tècniques analítiques LC-MSA/MS, LC-HRMS, GC-MS/MS.

Es preveu que la persona hagi de treballar amb mostres contaminades o potencialment contaminades que hauran de gestionar-se seguint les premisses de seguretat necessàries, així com fer servir reactius i productes químics no innocus, de diferent toxicitat i/o perillositat.

Així com qualsevol de las tasques vinculades com preparació de mostres per anàlisi químic, procés de dades, preparació d’informes i comunicació amb clients, realització de pesades de patrons, preparació d’estàndards, …

Es preveu una execució eminentment presencial a la seu de l’ICRA però si escau serà necessari realitzar actuacions a medi natural o a instal·lacions alienes (depuradores, …).

Realització de tasques de Suport (compres de fungibles, contacte amb proveïdors, control d’estocs, …).

La posició implicarà assumir el rol de sol·licitant de compres en el procediment de contractació de l’ICRA (gestió de peticions de compres dels peticionaris, conversió de petició a sol·licitud de compra, recepció de paqueteria, etiquetat, …).

Preparació, calibració i Manteniment bàsic d’instrumentació analítica així com Suport als usuaris interns en l’ús dels equipaments.

Relació amb proveïdors d’equips i subministradors de serveis de Manteniment.

Es requereix una actitud i rol proactiu i polivalent en el Servei del portafoli analític de l’ICRA.

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Química analítica

Coneixement en anàlisi químic de contaminants mediambientals

Coneixement en tècniques de preparació de mostres, com SPE offline i online, PLE, …

Coneixement en tècniques analítiques instrumentals com LC-MS i GC-MS

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Grau Universitari (màster) en química (química analítica), enginyeria o Ciències mediambientals o àrees temàtiques relacionades.

Habilitats:

Persona organitzada i ordenada amb excel·lents capacitats per desenvolupar i gestionar relacions interpersonals. Usuari/a avançat/da de MS-Office.

Idiomes Requerits:

Castellà i Català.

Anglés escrit necessari i parlat valorable (part de l’entrevista si escau, serà realitzada en anglès).

Experiència Requerida:

Experiència demostrable, igual o superior a 5 anys en anàlisi química de contaminants incloent: Experiència pràctica en anàlisi instrumental de contaminants mediambientals amb tècniques com LC-MS/MS, LC-HRMS, GC-MS, GC-HRMS. Experiència pràctica en anàlisi químic i en tècniques avançades de preparació de mostres, en MS Data processing i anàlisi estadístic.

 

Desitjable

Es valorarà si el/la candidat/ta acredita PhD en química analítica que aporti valor a les funcions a desenvolupar. Acreditar experiència prèvia en rols de Suport a la recerca, especialment en el sí d’institucions de recerca, serà valorada. Acreditar experiència pràctica en la manipulació de mostres o matrius contaminades i/o productes químics tòxics serà valorada.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.  

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

 

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya).

Titulació Acadèmica                                                  

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. “ST_SCT” a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 31/01/2023

 

Procés de selecció:

D'acord amb els principis de l'OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascun dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.

La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de gènere a l’Administració General de l’Estat.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, d’acord amb el Reial Decret Llei 1/2013, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament es pugui aconseguir el 2% del total de la plantilla.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad

This website uses cookies to improve our services and your experience as a user.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More details can be found in our Cookies policy.

Accept