JOB OPPORTUNITIES RESEARCH SCIENTIST KTT (RS_KTT)

PUBLICATION DATE

19/12/2022

DEAD LINE FOR PAPER SUBMISSION

31/01/2023

EMAIL TO SEND THE CV

call@icra.cat

JOB POSITION DESCRIPTION

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

  • Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)
  • Número de posicions disponibles: 1
  • Inici previst: 01/03/2023
  • Posició Permanent.
  • Salari Brut Anual: 44.339,52 €

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Es contractarà una persona per a actuar com a Research Scientist KTT a ICRA, amb les funcions d’atendre la transferència de coneixement de la recerca que es fa a ICRA cap al sector productiu. El/la candidat/a ha de ser una persona, no només  amb trajectòria científica i tècnica provada, i amb evidents connexions amb el sector productiu català, i a ser possible, espanyol i internacional, sinó especialment amb una clara vocació demostrable envers a la transferència de coneixement a sector públic i administracions i sector privat.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Posició en directa dependència de la Sotsdireccio del Centre.

Posició en directa relació amb el Consell Empresarial i Social de l’ICRA.

Posició en directa relació amb la gerència i l’Oficina de RDi de l’ICRA per assessorar a la direcció en la gestió de la cartera de propietat industrial del Centre.

Detecció de possibles espais de l’ecosistema aigua en que la recerca que fa ICRA pugui esdevenir clau. -Establiment de connexions entre els investigadors de l’ICRA i els elements de “l’ecosistema aigua” català, espanyol, i internacional.

Lideratge en iniciatives de possibles accions conjuntes de recerca i transferència.

Articulació de possibles doctorats industrials i altres iniciatives de transferència i disseminació d’interès per a ICRA.

Participació directa en l’elaboració del pla estratègic del Centre, en l’àmbit relacionat amb les seves funcions.

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

Qualsevol relacionat amb la Ciència i/o Tecnologia de l’aigua

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Doctor en Ciències Ambientals, Enginyeria o disciplines similars

Habilitats:

Coneixements científics i tecnològics sobre el cicle natural i urbà de l’aigua, en aspectes que poden anar des de la obtenció del recurs a la seva transformació, tractament, o transport

Idiomes Requerits:

Castellà, Català i Anglès

Experiència Requerida:

Experiència provada com a post-doc o anàleg en un centre de recerca o de transferència del sistema català del sector de l’aigua. La persona candidata ha de conèixer l’ecosistema de la industria de l’aigua del país i, a ser possible, ser conegut dins aquest mateix ecosistema.

Experiència demostrable en transferència de coneixement a sector públic i privat com a responsable de projecte.

 

Desitjable

Experiència post-doctoral o tècnica en centres de referencia nacional o internacional.

Cartera de contactes en posicions de decisió a entitats del sector públic català, Espanyol i internacional.

Estar familiaritzat amb els diferents mecanismes de protecció de la propietat industrial, així com dels canals de comercialització de la mateixa.

Experiència en participació en projectes de KTT en institucions no espanyoles de països amb un ecosistema de relació recerca pública- sector privat desenvolupat i contrastat.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.  

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

 

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya).

Titulació Acadèmica                                                  

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. “RS_KTT” a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 31/01/2023

 

Procés de selecció:

D'acord amb els principis de l'OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

COMENTARIS ADDICIONALS

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascun dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.

La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de gènere a l’Administració General de l’Estat.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, d’acord amb el Reial Decret Llei 1/2013, i es reserva un 7% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament es pugui aconseguir el 2% del total de la plantilla.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsable: Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad

This website uses cookies to improve our services and your experience as a user.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More details can be found in our Cookies policy.

Accept