OFERTA SUPPORT RESEARCH TECHNICIAN (SRT_4SM) Spread Sewer Sensing for Sustainable Management

FECHA DE PUBLICACIÓN

29/06/2022

FECHA L?MITE PRESENTACIÓN OFERTAS

13/07/2022

EMAIL ENVÍO CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

Ubicació:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua, Girona (Espanya)

Número de posicions disponibles: 1

Inici previst: Setembre 2022

Posició Temporal. La posició és per 26 mesos.

Salari Brut Anual: 15.000 – 19.999 € (a determinar en funció de l’experiència, competències i habilitats del/a candidat/a).

 

DESCRIPCIÓ DE LA FEINA

Busquem un candidat/a per incorporar-se a l’equip del projecte 4SM com a tècnic de suport a la recerca. L'objectiu del projecte 4SM és crear un nou conjunt de sensors i eines per a la gestió avançada i sostenible dels sistemes de clavegueram. 4SM aborda quatre dels desafiaments més importants per a una gestió òptima del clavegueram, com ara i) promoure el procés de digitalització de les xarxes de clavegueram, ii) millorar les capacitats de les eines de monitorització actuals, iii) explorar la recuperació de recursos i energia de les clavegueres, i iv) desenvolupar mètodes altament innovadors pel control de la corrosió, toxicitat i olors. El candidat/a seleccionat s’encarregarà de donar suport en les activitats de treball experimental com ara desplegament de sensors en xarxes de sanejament, recuperació i tractament de les dades obtingudes. També durà a terme tasques de revisió bibliogràfica de sistemes de monitorització de cabal i de qualitat de l’aigua existents. Finalment també haurà de participar en la codificació de la informació en forma de regles senzilles que un programador a posteriori s’encarregarà de programar en forma d’una pàgina web que ajudi a prendre decisions. El contracte és a jornada completa i té una durada de 26 mesos; es tracta d'un període durant el qual guanyaràs experiència en un centre d'investigació referent i amb una excel·lent xarxa de contactes a nivell internacional i on contínuament generem noves oportunitats per a nous talents. El sou que oferim és de 15.000-19.999 €, depenent de les teves capacitats. Si creus que el teu perfil encaixa amb la proposta que oferim envia'ns la teva aplicació per tal que tinguis la oportunitat de formar part del nostre equip.

 

FUNCIONS PRINCIPALS

Revisió bibliogràfica, execució d’activitat de demostració a camp, encapsulament de coneixement adquirit. També donarà suport a la instal·lació, supervisió, manteniment i tractament de dades generades per les tecnologies desenvolupades en el marc del projecte 4SM.

 

EXPERIÈNCIA, CONEIXEMENTS I HABILITATS

 

Requeriments

Camp de Recerca o Àmbit de Coneixement:

El cicle urbà de l’aigua i xarxes de sanejament urbà.

Qualificacions i Nivell d’Estudis:

Grau en Ciències Ambientals, Biologia, Química o Enginyeria amb assignatures relacionades amb el cicle urbà de l’aigua. Màster en temes relacionats amb el cicle urbà de l’aigua.

Habilitats:

Capacitat d’anàlisis de dades, treball experimental de camp, recerca d’informació i redacció d’informes.

Idiomes Requerits:

Català, Castellà i Anglès.

Experiència Requerida:

Experiència en projectes de recerca del cicle urbà de l’aigua.

 

Desitjable

Coneixement d’eines de modelització del drenatge urbà.

 

PRESTACIONS

Condicions de Treball: Contractació en compliment de la legislació i la normativa espanyola. Les persones treballadores reben les prestacions del Sistema Espanyol de Seguretat Social que cobreixen les malalties, les baixes per maternitat/paternitat i els accidents laborals.

Entorn Internacional: Oportunitat d’incorporar-se a una prestigiosa institució d’investigació internacional i formar part d’un equip jove i en creixement.

Formació continua en un entorn d’alta qualitat.  

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I PROCÉS DE SELECCIÓ

Totes les sol·licituds han d’incloure:

CV

Carta de Motivació

DNI o NIE (vàlid i amb permís de treball a Espanya). Si no té NIE, adjunti una declaració en la que es comprometi a realitzar els tràmits necessaris per obtenir un permís de treball i residència a Espanya.

Còpia de l’expedient acadèmic.                                

Cartes de recomanació, si és possible.

 

Termini de Presentació Sol·licituds:

Enviï els documents requerits a call@icra.cat  indicant ref. “SRT_4SM” a l’assumpte del correu electrònic.

La data límit per presentar la documentació és el 13 de Juliol de 2022.

 

Procés de selecció:

D'acord amb els principis de l'OTM-R, al principi del procés es constitueix un Comitè de Selecció equilibrat en relació a gènere per a cada vacant. Després de revisar el contingut de les sol·licituds, el Comitè de Selecció iniciarà la fase d’entrevistes. Durant el procés pot ser necessari fer un qüestionari del perfil, així com un exercici tècnic.

 

 

A ICRA ens comprometem a mantenir i desenvolupar un entorn de treball en el que es respectin els valors i principis de la nostra organització i es promogui la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en cadascún dels àmbits en els que operem, no tolerant la discriminació per criteris d’edat, sexe, estat civil, raça, ètnia, discapacitats, tendència política o orientació sexual.

La contractació es realitzarà conforme a tot allò previst a l’Article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que estableix l’Article 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. 8 de gener de 1999), la Llei nº 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. 10 de juliol) i normes concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones, d’acord amb l’Article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva de la UE de 9 de febrer de 1976 I tot allò disposat a l’Acord del Consell de Ministres de 4 de març del 2005, pel que s’aprova el Pla per la Igualtat de genère a l’Administració General de l’Estat.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, d’acord amb l’apartat 2 de l’Article 1 de la Llei nº 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, i es reserva un 5% de les places sempre que els candidats superin els processos de selecció i puguin acreditar la discapacitat i la compatibilitat en l’acompliment de les tasques, de manera que progressivament aconseguirem el 2% del total de la plantilla.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Responsible: Fundació Institut Catala de Recerca de l’Aigua (ICRA); Finalitat: La selecció de candidats pels llocs de treballs actuals i futurs que ofereix la nostra organització; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional; Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra web: http://www.icra.cat/politica-de-privacidad

Esta web utiliza cookies para la mejora de nuestros servicios y de tu experiencia como usuario o usuaria.
Al seguir navegando consideramos que aceptas su uso. Para mayor información sobre nuestra Política de Cookies clica aquí.

Aceptar