18/06/2019

L'ICRA crea un 'laboratori' europeu de doctorands amb 3,5 milions d'euros per millorar la innovació tecnològica en el tractament d'aigües

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), amb seu a Girona, acaba de crear a través del projecte europeu NOWELTIES un ’laboratori’ de doctorands per a la recerca de nous materials i tecnologies innovadores en l'àmbit del tractament d'aigües residuals.

La necessitat de fer front a les conseqüències del canvi climàtic, i als cada vegada més freqüents períodes d'escassetat d'aigua, comporta un notable increment de la demanda de solucions tecnològiques per al sector del tractament d'aigües i la descoberta de nous professionals capacitats i interdisciplinaris que puguin fer front als futurs desafiaments d'aquest sector i aplicar a la pràctica les directives relacionades amb aquest àmbit.

Amb aquest objectiu l'ICRA ha desenvolupat el projecte NOWELTIES, dins del programa Maria Sklodowska Curie, una plataforma (European Joint Doctorate) que ofereix oportunitats de formació d'avantguarda per a experts en tractament d'aigües del futur i, al seu torn, inclou un programa de recerca per al desenvolupament de nous materials i tecnologies(tractaments biològics avançats, processos d'oxidació innovadors, sistemes híbrids) que permetin satisfer les diverses demandes de tractament d'aigües residuals.

Aquestes tecnologies permetran controlar la contaminació per microcontaminantes orgànics, com són els pesticides, fàrmacs, hormones, composts perfluorats o disruptors endocrins, que actualment no són eliminats per les estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) en el procés de recuperació de l'aigua.

Amb el tractament convencional de tractament d'aigües residuals l'eliminació d'aquests contaminants emergents és baixa i insuficient” – explica la Dra. Mira Petrovic, responsable de la línia de recerca de Contaminants en Aigües Residuals de l'ICRA i investigadora principal del projecte NOWELTIES. “El projecte ajudarà a acabar amb les manques tecnològiques i les necessitats de coneixement existents en aquest àmbit. S'aprofitaran eficaçment els recursos per a la cerca de nous materials i tecnologies i es crearà una plataforma que ofereixi oportunitats d'estudis d'avantguarda per a la formació dels experts en tractament d'aigües del futur” – afegeix la Dra. Petrovic.

El projecte d'invetigació està compost per un total de 14 projectes individuals, en el marc de les següents tesis doctorals, que a partir del mes de setembre es desenvoluparan en institucions i centres de recerca d'Espanya, Itàlia, Alemanya, Sèrbia i Croàcia:

Tesi doctoral 1: Understanding biotransformation mechanisms of OMPs during anoxic biological wastewater treatment (Comprensió dels mecanismes de biotransformació dels OMPS –Organicmicropollutants o microcontaminants orgànics– durant el tractament biològic anòxic d'aigües residuals).
Institució d'acollida: Universitat de Santiago de Compostel·la, Espanya.

Tesi doctoral 2: Studying the bioavailability and biodegradability of OMPs during treatment (Estudi de la biodisponibilitat i la biodegradabilitat dels OMPs durant el tractament).
Institució d'acollida: RWTH AachenUniversity, Alemanya.

Tesi doctoral 3: Coupling the new concept of sequential biofiltration with in situ electron acceptor delivery for enhanced OMP removal and effective attenuation of disinfection by-product precursors (Combinació del nou concepte de biofiltración seqüencial amb el lliurament in situ de acceptors d'electrons per millorar l'eliminació d'OMPs i l'atenuació efectiva dels precursors de subproductes de la desinfecció).
Institució d'acollida: Technical University ofMunic, Alemanya.

Tesi doctoral 4: Design, development and characterization of atmospheric plasma system for wastewater treatment (Disseny, desenvolupament i caracterització de sistemes de plasma atmosfèric per al tractament d'aigües residuals).
Institució d'acollida: Institute of Physics, Belgrad, Sèrbia.

Tesi doctoral 5: Understanding transformation of OMPs during plasma treatment and its ecotoxicological implications(Comprensió de la transformació dels OMP durant el tractament amb plasma i les seves implicacions ecotoxicològiques).
Institució d'acollida: Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Girona, Espanya.

Tesi doctoral 6: Application of UV LEDs AOPs for the efficient removal of OMPs  from waste water
(Aplicació d'AOPs de Leds UV per a l'eliminació eficient d'OMPs d'aigües residuals).
Institució d'acollida: Faculty of ChemicalEngineering and Technology, Zagreb, Croàcia

Tesi doctoral 7: Surface modification and functionalisation of adsorbent materials (Modificació de la superfície i funcionalizació dels materials adsorbents).
Institució d'acollida: Faculty of Technologyand Metallurgy, Belgrad, Sèrbia.

Tesi doctoral 8: A green microwave - assisted synthesis of Au/TiO2/graphene oxide nano-hybrids for visible light-induced photocatalysis (Una microona verda - síntesi assistida de nanohíbridos d'òxid d'Au/TiO2/nanohíbrids d'òxid de grafè a la fotocatàlisi induïda per la llum visible).
Institució d'acollida: Faculty of MechanicalEngineering and Naval Architecture, Zagreb, Croàcia.

Tesi doctoral 9: Removal of OMPs by nanophotocatalysts and nanobiocatalysts immobilized into magnetic suports (Eliminació d'OMPs per nanofotocatalizadors i nanobiocatalizadors immobilitzats en suports magnètics)
Institució d'acollida: Universitat de Santiago de Compostel·la, Espanya

Tesi doctoral 10: Novel TiO2-based composite co-catalysts for solar driven water purification (Nous cocatalitzadors composts basats en TiO2 per a la purificació d'aigua impulsada per energia solar)
Institució d'acollida: Faculty of ChemicalEngineering and Technology, Zagreb, Croàcia

Tesi doctoral 11: Studying the enhancement of the removal of OMPs from wastewater by adding powder activated carbon in an MBR (Estudi de la millora de l'eliminació dels OMP de les aigües residuals mitjançant l'addició de carbó activat en pols en un MBR)
Institució d'acollida: University of Ferrara, Itàlia

Tesis doctoral 12: Design of hybrid nano-engineered reductive bioprocesses for wastewater treatment and biogas generation(Disseny de bioprocessos híbrids reductors de nanoenginyeria per al tractament d'aigües residuals i la generació de biogàs.)
Institució d'acollida: Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Girona, Espanya

Tesi doctoral 13: Development of hybrid treatment system by integrating nanocatalyst and adsorptive composites in situ in sequential biofiltration Systems (Desenvolupament d'un sistema de tractament híbrid mitjançant la integració de nanocatalizadores i compostos adsorbents in situ en sistemes de biofiltració seqüencial)
Institució d'acollida: Technical University ofMunic, Alemanya

Tesi doctoral 14: Hybrid ozone-ceramic membrane process: increasing hydroxyl radical yield and OMP reduction while reducing membrane fouling (Procés híbrid de membranes ceràmiques d'ozó: augment del rendiment dels radicals hidroxil i reducció de l'OMP, al mateix temps que es redueix l'embrutiment de la membrana).
Institució d'acollida: Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Girona, Espanya.

El projecte NOWELTIES, amb un pressupost de 3.422.141,64€ i una durada de quatre anys, forma part del programa Accions Marie Sklodowska-Curie, una de les línies del programa d'ajudes a la recerca Horitzó 2020 de la Unió Europea. El projecte està coordinat per l'ICRA i compta amb la participació de la Universitat de Santiago de Compostel·la, RWTH Aachen University, Technical University of Munic, Institute ofPhysics Belgrade, University of Zagreb, University of Belgrade i University of Ferrara, així com la Universitat de Girona com una de les organitzacions associades.

http://www.icra.cat/files/noticia/ICRA edificio 600 http://www.icra.cat/files/noticia/NOWELTIES photo 600 2