DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 10402
OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE LC SEMIPREPARATIU
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
IMPORT QUARANTA MIL EUROS (40.000€) IVA Exclòs

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS + informació
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació
ANEXES
Adjudicació definitiva

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 06/07/2010
DOGC: 01/01/0001
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 06 d'agost de 2010 a les 13:00h
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A)
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B)
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C)

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE
DATA ADJUDICACIÓ 23/08/2010
ADJUDICATARI AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
IMPORT ADJUDICACIÓ TRENTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-SET MIL EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (37.697,11€) IVA Exclòs

FINANÇAMENT