DADES GENERALS DEL CONTRACTE

NÚM. EXPEDIENT 10400
OBJECTE DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN FERMENTADOR DE LABORATORI
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ OBERT
IMPORT TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000€) IVA Exclòs

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI DOGC
PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS + informació
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES + informació
ANEXES
Adjudicacio Provisional

FASE LICITACIÓ

DATA PUBLICACIÓ ANUNCI Perfil de Contractant: 01/07/2010
DOGC: 01/07/2010
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 19 de juliol de 2010 a les 13:00h
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE A) 27 de juliol de 2010 a les 9:00 h
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) 02 d'agost de 2010 a les 10:00 h
DATA OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE C) 02 d'agost de 2010 a les 10:00 h

FASE D'ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE + informació
DATA ADJUDICACIÓ 25/08/2010
ADJUDICATARI AFORA, S.A.
IMPORT ADJUDICACIÓ TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS (34.443€) IVA Exclòs

FINANÇAMENT