AII1. Contaminació química de les masses d'aigua

L’objectiu d’aquesta línia és el control de la qualitat de l’aigua, en referència a la contaminació per part de compostos d’origen antropogènic.

Les línies d’investigació específiques inclouen per una banda el desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de contaminants emergents i per l’altra, l’estudi de l’origen, transport i impacte ecològic d’aquestes substàncies en el medi ambient, amb l’objectiu de conèixer les fonts i processos que controlen la seva distribució i la dels seus possibles efectes sobre l’ecosistema i la salut humana.
 

Els objectius específics són:

· Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de l'emergència i prioritat dels contaminants

· Determinació de l'aparició de contaminants en àrees seleccionades

· Investigació de la destinació dels contaminants

· Estudi dels efectes combinats dels contaminants i a nivell dels ecosistemes

· Identificació dels contaminants i les àrees geogràfiques que mereixen una atenció especial


Investigadors/es


Damià Barceló
Research Professor (CSIC Associated)
dbarcelo@icra.cat

La seva trajectòria investigadora se centra en l’Àrea de la Qualitat de l’Aigua, especialment en el desenvolupament de mètodes de control de contaminació orgànica dels denominats “contaminants emergents” (pesticides polars, tensoactius —detergents—, disruptors endocrins i fàrmacs) en aigües residuals i naturals.

Per a més informació feu clic aquí


Sara Rodríguez-Mozaz
Research Scientist (Ramón y Cajal)
srodriguez@icra.cat

La seva investigació es basa en l’estudi de l’origen, destí i impacte ambiental de diferents tipus de contaminants emergents (incloent fàrmacs i disruptors endocrins) en aigües naturals i altres compartiments ambientals com la biota. Per altra banda, també estudia l’eliminació dels esmentats contaminants durant tractaments alternatius de depuració d’aigua, principalment destinats a la seva reutilització. Ha treballat en diferents projectes a nivell nacional i internacional, com per exemple, AWACCS (EVK1-CT-2000-00045) i SEDNET (EVK1-CT-2001-200).Actualment participa en la Xarxa Europea sobre Contaminants Emergents en el medi ambient, NORMAN, en el projecte Consolider-Ingenio SCARCE així com també en el projecte del pla nacional DEGRAPHARMAC, entre altres.

 


María José Farré
Postdoc Researcher (Ramón y Cajal)
mjfarre@icra.cat

Maria José és una especialista en el tractament de l’aigua, i la seva investigació està centrada en entendre els mecanismes d’oxidació de contaminants, matèria orgànica i inorgànica durant el tractament de l’aigua potable i aigua residual. Els seus interessos científics estan relacionats amb la formació i destí dels subproductes de la desinfecció (DBPs) durant la producció de aigua. Els DBPs nitrogenats, clorats, bromats i iodats estan inclosos en el seu pla d’investigació, així com els desinfectants convencionals i alternatius.


Lucia Helena Santos
PostDoc Researcher (Juan de la Cierva)
lhsantos@icra.cat


Josep Sanchís
PostDoc Researcher
jsanchis@icra.cat


Rubén Gil
PostDoc Researcher
rgil@icra.cat


Natalia Ospina
PostDoc Researcher (Beatriu de Pinós)
nospina@icra.cat

Per a més informació feu clic aquí


Adrián Jaén
Predoctoral Researcher
ajaen@icra.cat

La seva recerca es basa en l'estudi de contaminants emergents en aigües residuals mitjançant tècniques cromatogràfiques avançades, acoblades a espectrometria de masses en tàndem i en alta resolució. Després d'estudiar la Llicenciatura en Química i el Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, participa actualment al Programa Nacional de Recerca “Fongs, algues i bacteris en la degradació de fàrmacs. Tractament d'efluents d'hospital per fongs” - H2PHARMA. El seu estudi inclou l'avaluació dels processos químics i biològics que ocorren durant el tractament d’aigua en composts xenobiòtics, juntament amb una investigació exhaustiva dels corresponents productes de transformació implicats en diferents tractaments per algues i fongs.

 


José María Castaño
Predoctoral Researcher
jcastano@icra.cat

VISITING SCIENTISTS


Carolina Salgado
Visiting Scientist (UNLP)