1 2

LLISTAT DE LICITACIONS / SUBMINISTRAMENTS

NÚM. EXPEDIENT

OBJECTE DEL CONTRACTE

ESTAT LICITACIÓ

1 2